Van harte welkom op de openbare jaarvergadering

Het bestuur van Wijkraad De Sprengen nodigt u uit voor de openbare jaarvergadering, welke wordt gehouden op dinsdag 7 april 2015 in zaal 2 van de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143. De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom !!!!

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen jaarvergadering van 08 april 2014. *De notulen kunt u vinden op www.wijkraaddesprengen.nlonder De Wijkraad → Jaarvergaderingen.
 4. Algemeen jaarverslag over het jaar 2014. *
 5. Financieel verslag over het jaar 2014. *
 6. Bevindingen en verslag van de kascommissie.
 7. Decharge van het bestuur.
 8. Benoeming kascommissieleden en reservelid.
 9. Bestuursverkiezing.Aftredend is: Cor Bouman die zich niet herkiesbaar stelt.
  Het Dagelijks Bestuur draagt twee kandidaat bestuursleden voor ter benoeming en wel Mariëlle Kloosterman en Peter Julsing.
  Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór de jaarvergadering (tegen) kandidaten voor het bestuur schriftelijk aanmelden bij Cor Bouman, Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.
 10. Pauze.
 11. Presentatie “Power in de Huiskamer” door Marjolein Tillema en Ton Ceelie.Waarom heb ik een hogere energierekening dan mijn buurman?Welke mogelijkheden zijn er om te besparen zonder in te leveren op comfort.
 12. Vragen aan de stadsdeelmanager Noordwest.
 13. Vragen aan de wijkagent.
 14. Wat verder ter tafel komt.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage. Apeldoorn, 23 februari 2015.

Namens het Bestuur van Wijkraad De Sprengen
Roelof Boekhold, voorzitter
Cor Bouman, secretaris

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max