Statuten

Statutenwijziging Vereniging Sprengenbos

59055 CM/MA

Op eenentwintig mei negentienhonderdzesennegentig verschenen voor mij,
mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris ter standplaats Apeldoorn:

 

 • JOHANNES WILHELMUS ANTONIUS CORNELISSEN, zonder beroep, geboren te Eindhoven op acht november negentienhonderdnegenentwintig, houder van rijbewijs nummer 020067761, afgegeven te Apeldoorn op vijfentwintig maart negentienhonderdzevenentachtig, wonende Topasstraat 12, 7314 HT te Apeldoorn, gehuwd;
 • JOHANNES FRANCISCUS VAN DER HORST, zonder beroep, geboren te Delft op vier april negentienhonderdnegenentwintig, houder van rijbewijsnummer 0044245506, afgegeven te Apeldoorn op achttien maart negentienhonderdachtentachtig, wonende Topaasstraat 14, 7314 HT  Apeldoorn, gehuwd,

 

volgens hun verklaring handelend als bestuursleden van de te Apeldoorn gevestigde vereniging: VERENIGING SPRENGENBOS, hierna te noemen: de vereniging.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
In de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Apeldoorn op tweeëntwintig april negentienhonderdzesennegentig tot welke vergadering alle leden zijn opgeroepen met inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten van de vereniging bepaalde werd met de vereiste meerderheid besloten om de statuten van de vereniging in hun geheel opnieuw vast te stellen, één en ander volgens en met inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten der vereniging bepaalde voor de leden ter inzage gelegd en ter vergadering besproken en aangenomen voorstel.
Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van gemelde vergadering.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens ter uitvoering van vorenbedoeld besluit, dat de statuten van de vereniging met ingang van heden in hun geheel luiden als volgt:

STATUTEN.

NAAM.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: VERENIGING DE SPRENGEN.

ZETEL.

Artikel 2.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.

DOEL.
Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de algemene belangen van bewoners, instellingen en bedrijven in het werkgebied van de vereniging, zulks in de ruimste zin, meer in het bijzonder het bevorderen van optimale woon-, leef- en werkomstandigheden in het bedoelde gebied en het (doen) scheppen en in stand houden van al zodanige voorzieningen als voor het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. Onder het werkgebied van de vereniging wordt te dezen verstaan het gedeelte van de gemeente Apeldoorn dat globaal wordt begrensd door de Jachtlaan, de John F. Kennedylaan, de Sprengenweg, de Badhuisweg, de Vosselmanstraat, de Loolaan, de Soerenseweg, de Koning Lodewijklaan tot aan de Jachtlaan.

LEDEN.
Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn binnen het werkgebied van de vereniging woonachtige natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en rechtspersonen welke in het werkgebied van de vereniging gevestigd zijn.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING.
Artikel 5.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd:
  a.  indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b.  indien het bepaalde in lid 4, sub b of c, van dit artikel toepassing vindt.
  Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn plichten zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden:
  a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, als bedoeld in artikel 4 lid 1 te voldoen.
  b. wanneer een lid één of meer van zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
  c. voor wat betreft een rechtspersoon-lid: zodra de betrokken  rechtspersoon wordt ontbonden;
  d. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene  binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage – zo deze is vastgesteld – voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE GELDELIJKE BIJDRAGEN.
Artikel 7.

 1. De algemene vergadering kan een jaarlijkse bijdrage vaststellen. Zo deze is vastgesteld kunnen de leden door het bestuur worden ingedeeld in categorieën die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR.
Artikel 8.

Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING.
Artikel 9.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herbenoembaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 10.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan maximaal twee functies binnen het bestuur bekleden. De functie van voorzitter is binnen het bestuur niet met een andere functie verenigbaar.
 2. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen; elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
 3. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming is niet beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 11.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden een voorgeschreven mi nimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering ter beleggen waarin de voorziening in de open plaats op de open plaatsen aan de orde komt.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. De vereniging wordt vertegenwoordigd:
  a. hetzij door het bestuur;
  b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

BOEKJAAR.
Artikel 12.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. a. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden.
  b. De jaarvergadering wordt ter openbare kennis gebracht in een ter plaatse veel gelezen dagblad en/of weekblad(en). De jaarvergadering kan ook via huis-aan-huis-verspreiding worden bekend gemaakt. De bekendmaking heeft plaats ten minste zeven dagen voordat de jaarvergadering wordt gehouden.
 3. De jaarvergadering is openbaar en voor alle bewoners, vertegenwoordigers van in het werkgebied der vereniging gevestigde instellingen en bedrijven, vertegenwoordigers van gemeentelijke- en andere overheidsinstanties zomede andere belangstellenden toegankelijk. De voorzitter kan aan de hiervoor bedoelde toegang de voorwaarde verbinden dat de betreffende zich vooraf deugdelijk legitimeert en de presentielijst tekent, zulks op straffe van verval van het recht van toegang voor de betreffende persoon. Voorts is het voorzitter van de vergadering toegestaan om wanneer naar zijn oordeel zulks in het belang van de vereniging en/of een ordelijk verloop van de vergadering is, één of meerdere personen de toegang (verder) te weigeren.

TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 14.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging en het (eventuele) bestuurslid dat geen lid van de vereniging is. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Een bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigd lid van de vereniging.

LEIDING VERGADERING – NOTULEN.
Artikel 15.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door een door het bestuur aan te wijzen persoon.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16.

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt, behoudens het bepaalde in artikel 13, lid 2, sub b, schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. Een bestuurslid dat geen lid is, wordt schriftelijk opgeroepen aan het adres dat hij aan de vereniging schriftelijk heeft medegeeld. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 18.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervoor een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.
Artikel 19.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het besluit tot ontbinding een bestemming gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 20.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch de statuten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend), J.W.A. Cornelissen; J.F. van der Horst; Th.A. Ritsema.

 

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max