Jaarvergadering

Uitnodiging
Openbare vergadering wijkraad De Sprengen

Het bestuur van wijkraad De Sprengen nodigt u van harte uit voor zijn jaarlijkse openbare vergadering op

woensdag 3 april  2019

van 20.00 tot  ± 20.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

in het Walterbosch  Mercuriuslaan 35

De agenda van de vergadering luidt als volgt;

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen jaarvergadering van 04 april 2018 *.

De notulen staan op de website.

 1. Algemeen jaarverslag over het jaar 2018 *.
 2. Financieel verslag over het jaar 2018 *.
 3. Bevindingen en verslag van de kascommissie.
 4. Décharge van het bestuur.
 5. Benoeming kascommissieleden en reservelid.
 6. Bestuursverkiezing.
  Het Bestuur draagt kandidaat-bestuurslid Quentin van der Pan ter benoeming voor.

Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór de jaarvergadering kandidaten schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage.

Het succes van de voorgaande openbare vergaderingen zetten wij voort door het accent meer te leggen op ontmoeting.
Na afloop van de vergadering ca. 20.30 uur, praten wij u bij over de de ontwikkelingen rond AED’s in onze wijk.
Informatie wordt verstrekt door een wijkbewoner en de gemeente.
Daarna kunt u onder het genot van een hapje en een drankje, de bestuursleden, de wijkagent, de stadsdeelmanager en de verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen aanspreken. Of u praat gewoon gezellig bij met de andere bezoekers van de vergadering.